Regulamin szkolenia biegowego

REGULAMIN SZKOLENIA BIEGOWEGO POKONAM GRANICE JAŁOWCÓWKA – BESKID ŻYWIECKI 26-31 LIPCA 2017

ORGANIZATOR SZKOLENIA
MG PROGRES MACIEJ GÓRZYŃSKI CONSULTING
ul. Bema 23, 05-500 Piaseczno

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do uczestnictwa w obozie biegowym, zostaną dopuszczone osoby które spełnią łącznie poniższe warunki:
a) Ukończyły 18. rok życia lub posiadają zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo
b) Dokonają zgłoszenia (lub zostaną zgłoszeni jako osoby towarzyszące) przez formularz zgłoszeniowy zawarty na stronie https://pokonamgranice.pl/szkolenie-beskidzie-zywieckim-szczegolowy-program/
c) Wniosą do dnia 30.06.2017 zaliczkę 70 zł za noclegi na konto właściciela domu Jałowcówka a następnie wniosą do dnia 15.07.2017 opłatę za szkolenie biegowe na konto Organizatora. Szczegóły dotyczące numeru kont podane są w powyższym linku do strony internetowej Organizatora.
d) Pierwszego dnia obozu okażą dokument tożsamości i podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningach na obozie, znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji, oraz oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych przez MG PROGRES.

2. Możliwy jest przyjazd z osobami towarzyszącymi nie biorącymi udziału w szkoleniu biegowym, w tym przypadku również warunkiem jest wpłata zaliczki za pobyt.

3. Szczegóły dotyczące programu szkolenia przedstawione są na w/w stronie organizatora. Jego ramowa struktura to:
Dzień 1: ­rozpoczęcie obozu ­ przyjazd
Dzień od 2 do 5: ­ do dwóch treningów dziennie plus poranny rozruch
Dzień 6: ­zakończenie obozu
Program szkolenia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

4. Organizator ustala limit uczestników szkolenia biegowego na:
– minimalna liczba uczestników 8
– maksymalna liczba uczestników 18

5. Oprócz w/w limitu dotyczącego szkolenia, obowiązuje limit miejsc w domu Jałowcówka – 20 osób włącznie z osobami towarzyszącymi niebiegającymi. Rodzaj dostępnych pokoi jest podany na stronie www.jalowcowka.pl

6. Zarówno późniejszy przyjazd na szkolenie, jak i wcześniejsze opuszczenie szkolenia nie zwalnia uczestnika szkolenia ani osób towarzyszących od pokrycia całości kosztu pobytu szkolenia

7. Rozliczenie

Całkowita cena szkolenia wraz z noclegami i wyżywieniem – 750 zł lub 765 zł (w zależności od rodzaju pokoju). Forma rozliczenia:

a) Opłata za pobyt (noclegi + wyżywienie) – płatność bezpośrednio do właścicieli pensjonatu

Noclegi 26.7-31.7 z wyżywieniem (3 posiłki dziennie, jadłospis dostosowany został do potrzeb biegaczy) – 500 zł lub 515 zł (w zależności od dostępnych jeszcze pokoi, przy zgłoszeniu będziemy informować o tym jakie pokoje są jeszcze dostępne), zaliczka w wysokości 70 zł płatna na poniższe konto do dnia 30 czerwca 2017 r., pozostała kwota płatna na miejscu (jest możliwość płatności kartą):

Adventure Element Anna Makuch
Koszarawa 497
34-332 Koszarawa
numer konta ING: 60 1050 1214 1000 0092 2492 8821
Tytuł płatności: Szkolenie Pokonam Granice noclegi zaliczka, Imię, Nazwisko
Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji kiedy szkolenie zostanie odwołane.

b) Opłata dla Pokonam Granice za przeprowadzenie szkolenia: 250 zł od biegacza, płatne na poniższe konto do dnia 15 lipca 2017 r.

MG PROGRES Maciej Górzyński Consulting
ul. Bema 23
05-500 Piaseczno
numer konta: 02 2490 0005 0000 4530 4960 3615
Tytuł płatności: Szkolenie Pokonam Granice, Imię, Nazwisko
Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji kiedy szkolenie zostanie odwołane.

8. Stroną odpowiedzialną za zapewnienie pobytu (noclegi + wyżywienie) jest Adventure Element Anna Makuch

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Obóz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
b) Zgłoszenie się na pobyt poprzez formularz zgłoszeniowy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
c) Uczestnicy obozu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie)
d) Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
e) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zdarzeń uniemożliwiających jego przeprowadzenie lub nie zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
f) Zapisanie się na szkolenie w terminie 27.06.2017 – 12.07.2017 skutkuje przyznaniem zgłaszającemu się prawa do skorzystania ze specjalnej oferty Last Minute – 30 dni darmowej opieki online świadczonej przez trenera biegowego Pokonam Granice. Oferta dotyczy wyłącznie osób, które obecnie nie są klientami Pokonam Granice. Oferta Last Minute ulega zakończeniu 12.07.2017 lub w chwili wyczerpania się miejsc na szkolenie.